ThinkerorDreamer, teksty z marca 2014 roku

11 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Thin­ke­ror­Dreamer.

Tak nap­rawdę umiera­my przez całe życie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 marca 2014, 15:00

-Ale ty? Przeklęty od urodze­nia! Człowiek, jeśli w ogóle można cię tak naz­wać, który zra­ził do siebie na­wet sa­mego Boga...
-Przes­tań! Dlacze­go tak mówisz?
-Po­nieważ, sam w to wie­rzysz. Gdy­byś Tyl­ko mógł zo­baczyć piękno, które może pow­stać z po­piołów...

"Cyrk Motyli" 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 marca 2014, 15:17

Wy­bacze­nie... Dlacze­go pot­ra­fimy wy­baczać do­piero jak coś się sta­nie, jak zdarzy się niebez­pie­czeństwo? Gdy ktoś uciek­nie mówi­my" wy­baczę ci wszys­tko, tyl­ko wróć" gdy za­pad­nie, np. w śpiączkę mod­li­my się" Boże wy­baczę mu/jej wszys­tko, tyl­ko da­ruj mu/jej życie"? Wy­baczaj­my zaw­sze, bez względu na sy­tuac­je, bo może nam się przyt­ra­fić właśnie ta­ka sytuacja.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 marca 2014, 15:49

Jeżeli chcesz być wol­ny, nie możesz uciekać przed od­po­wie­dzial­nością, bo wol­ność to odpowiedzialność... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 marca 2014, 15:47

Pol­ska to ta­ka mała dziew­czyn­ka. Po­lity­cy to jej pa­tolo­giczni rodzi­ce, którym ni­by za­leży na jej dob­ru, lecz tak na prawdę opiekują się nią tyl­ko, bo pot­rze­bują za­siłku. Gdy była jeszcze młod­sza miała się jeszcze gorzej, wszys­cy się nad nią znęca­li. Ty­mi oso­bami były kra­je które na nas na­jechały. Pat­rioci to jej naj­lepsi przy­jaciele. Dla­tego gdy­by była dziew­czynką przy­tuliłabym ją... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 marca 2014, 15:21

Uważaj, bo jeszcze będziesz miał włas­ne zda­nie, a w tym kra­ju to by było złe... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 20 marca 2014, 13:41

Póki masz dla ko­go, żyj... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 marca 2014, 16:46

Zwierzęta za­bijają z pot­rze­by, ludzie z chciwości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 marca 2014, 14:43

Człowie­czeństwo kończy się wte­dy gdy za­miast miłości ma­my w ser­cu bez­gra­niczną nienawiść. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 marca 2014, 14:56

Zaufa­nie jest jak drze­wo. Rośnie przez wiele lat, by stać się potężne i og­romne, jed­nak wys­tar­czy chwi­la, mo­ment by zos­tało spa­lone, wiatr je oba­lił, czy ścięto je. Raz zniszczo­ne nig­dy nie będzie ta­kie sa­mo. Ale mu­simy pa­miętać, że na­wet mar­twe drze­wo da­je schro­nienie zwierzętom, i to się na­zywa dru­ga szansa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 marca 2014, 14:12
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 czerwca 2014, 15:44ThinkerorDreamer do­dał no­wy tek­st Lecz łzy nie oz­naczają [...]

25 kwietnia 2014, 16:11ThinkerorDreamer sko­men­to­wał tek­st Mówisz , ze kochasz [...]