ThinkerorDreamer, teksty ulubionych autorów

4 teksty ulu­bionych autorów cy­tatów.

Cho­wanie ura­zy to jak pi­cie tru­ciz­ny w nadziei,

że po­zabi­ja twoich wrogów. 

cytat

Choć tak różni, jes­teśmy jed­nością. Jes­teśmy lu­dem tęczy. 

cytat

Naj­bar­dziej boimy się nie te­go, że jes­teśmy do niczego.
Naj­bar­dziej boimy się te­go, że jes­teśmy potężni po­nad miarę.
To nasza jas­na – a nie ciem­na – stro­na nas przeraża.
Za­daje­my so­bie py­tanie, czy możemy być śmiali, błys­kotli­wi, piękni,
uta­len­to­wani i niezwykli.
A czyż właśnie ta­cy nie jesteśmy? 

cytat

Aby od­kryć, ja­kie zmiany zaszły w to­bie, naj­le­piej wróć do miej­sca, które jest ta­kie jak kiedyś. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu